ул. Скайлер 12, ет. 1
Пловдив,
България
24.7476522
42.1619114
UserLikes
Име: СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - УЕЙСТ КОНСУЛТ
Адрес: Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 1
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://wasteconsult-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци
Дейност:

Събиране, транспортиране и съхранение на производствени отпадъци

Ключови думи: събиране на опасни отпадъци, транспортиране на опасни отпадъци, управление на отпадъци, производствени отпадъци, адр

Услуги

АДР / ADR
Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари (НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ).

УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД ПРЕДЛАГА КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА (ADR) В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

* Контрол и мониторинг на спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар
* Изготвяне на годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари
* Контроли и мониторинг за изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват
* При придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контрол и миниторинг по отношение на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари
* Контрол, мониторинг и продажба на екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари
* Организираме обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение
* Изработваме и прилагаме авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари
* Разследваме възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях.
* Предлагаме мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение
* Контрол и мониторинг за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители
* Изработка, контрол и мониторинг на наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите,занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари
* Предлагаме мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари
* Контрол и мониторинг за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка
* Контрол и мониторинг на спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари
* В зависимост от степента на опасност, по експертна преценка, ще информираме съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка
* Изработваме програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 ADR
* Контрол и мониторинг относно изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи
* Консултации
* Отговор на казуси и подробни справки в АДР, химически справочници, закони и подзаконови нормативни актове и др
* Комплексно обслужване за определен период (препоръчителен една календарна година), включващо договор с лицензиран консултант с право на ползване на копия от удостоверението му, ежемесечни консултации с посещение на място (без разноските по транспорт на консултанта) и изготвяне при нужда на необходими документи според изискванията на ADR.
Други услуги
Консултантски услуги и изработка на всички необходими документи съгласно екологичното законодателство на Република България в следните допълнителни направления:

* Отчети
* Програми и Планове
* Метод за третиране на отпадъци
* Екологични щети
* ОВОС
* Доклади
* Мониторинг
* Анализи
* Експертизи
* Оценки
* Инвестиционни предложения
* Комплексни разрешителни
Емисии
* Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2003 г;
* Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година
* Неорганизирани емисии
* Мониторинг
* Документиране и докладване
* Други документи
Отпадъци
Уейст Консулт ЕООД осигурява пълна консултация относно сключването на договори за извозване на производствени и опасни отпадъци от фирми генератори. Наши партньори са фирми, които притежават широка гама от разрешителни и лицензии за транспортиране, съхранение и последващото третиране на генерираните от вас отпадъци.

Имате генерирани отпадъци и не знаете какво да правите с тях!
Моля, свържете се с нас като попълните и изпратите информационна карта и ние ще намерим най-евтиното и бързо решение.
Управление на отпадъци
НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

* Образуване на отпадъци
* Класификация на отпадъци
* Документиране и докладване
* Изработване на Работни листове на отпадъци, съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
* Изготвяне на програми за управление на отпадъци
* Заявление за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно Закон за управление на отпадъци
Химични вещества и смеси
* Създаване и поддържане в наличност актуална информация за класификацията на опасните химични вещества и смеси
* Създаване и поддържане наличност информационни листове за безопасност съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични вещества и смеси на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват
* Извършваме оценка и документиране на резултатите от оценката съгласно изискванията на раздел IV от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
* Мониторинг относно спазването на общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси
* Мониторинг относно спазването на изискванията относно организацията за съхранение на опасни химични вещества и смеси
* Обучение на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси
* Разработване и прилагане на инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства
* Разработване и прилагане на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси
* Разработване и прилагане на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им
* Разработване и прилагане на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците
* Разработване и прилагане на инструкции относно необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия

 
Открийте ни в Google+