бул. Васил Левски 118
София,
България
23.3341899
42.7005748
UserLikes
Име: БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
Адрес: София, бул. Васил Левски 118
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.balbok.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Събиране и третиране на други отпадъци
Дейност:

Опазване на околната среда и управление на опасни и други отпадъци

Ключови думи: опазване околната среда, опасни отпадъци, пестициди, третиране отпадъци, събиране
  • catalog.bg
  • БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Управление на отпадъци

Вещества, които нарушават озоновия слой. Флуорирани парникови газове.
Националното и европейското законодателство забраняват производство, внос, износ, пускане на пазара и използване на вещества, които нарушават озоновия слой, както и на продукти и съоръжения, използващи, съдържащи или изработени с вещества, които нарушават озоновия слой и целят предотвратяване и минимизиране на емисиите на фуорирани парникови газове. Контролираните вещества (хладилни агенти - R11, R12, R13 и други, халон, тетрахлорметан, метилбромид и др.) са изброени в Приложенията на ПМС № 254 от 1999 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009 г. и Регламент (ЕО) 842/2006.

Съществуват строги изисквания за условията и реда за пускане на пазара, използване, събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и обезвреждане на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващите вещества. Усилията са насочени към предотвратяване на нерегламентирани действия с тези вещества, включително тяхното изпускане в атмосферата.

БалБок Инженеринг АД извършва дейностите събиране, транспортиране, преопаковане и съхраняване до обезвреждане или оползотворяване на отпадъци с код 14 06 01* „Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC” и 16 05 04* „Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества”.
Персоналът на БалБок Инженеринг АД притежава сертификати за извличане на флуорирани парникови газове от хладилни и климатични инсталации и термопомпи.

Ако желаете да предадете за обезвреждане контролирани вещества, моля да попълните и изпратите Запитване за цена и Информационна карта за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Образец на формулярите ще намерите в Раздел „За клиенти”.
 

Продукти

    Виж на картата

    Сподели във Facebook


    Открийте ни в Google+